วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

ในมุมมองของธุรกิจ

**ในมุมมองของธุรกิจ การสร้างระบบสาระสนเทศควรคำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง **

ในมุมมองทางธุรกิจระบบสารสนเทศ(Information)คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดตามเทคโนโลยีข่าวสารที่นำมาใฃ้ เพื่อตอบสนองต่าความท้าทายทั้งหลายจากสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในการทำความเข้าใจความหมายของระบบสารสนเทศอย่างลึกซึ้ง ผู้บริหารจึงต้องมีความเข้าใจโครงสร้างขององค์กร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยีข่าวสารและความสามารถในการนำเสนอกระยวนการแก้ปัญหา การทำความเข้าใจในระบบสารสนเทศรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆนี้เรียกว่า "Information System Literacy" ส่วน "Computer Literacy" นั้นเน้นความเข้าใจเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศแต่เพียงอย่างเดียว

องค์กร
ระบบสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร องค์กรบางแห่งในปัจจุบันสามารถดำเนินธุรกิจได้ก็เพราะมีระบบสารสนเทศทีดี เฃ่นธนาคารต่างๆ ถ้าระบบสารสนเทศหยุดทำงานธนาคารนั้น ก็จะต้องหยุดทำงานทันที องค์ประกอบที่สำคัญขององค์กร ได้แก่ พนักงาน โครงสร้างและระเบียบปฎิบัติงาน นโยบาย และแบบธรรมเนียม องค์กรแบบเป็นทางการจะมีโครงสร้างที่แบ่งเป็นหลายระดับและมีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภท ซึ่งเป็นการแบ่งหนักงานออกเป็นหลายกลุ่มตามหน้าที่การงานอย่างชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญได้รับการว่าจ้างเข้ามาและฝึกฝนให้ทำหน้าที่ต่างกัน คือ ด้านการขายและการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี และการบริหารทรัพยากรบุคคล
พนักงานในองค์กร ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างลำดับชั้นและมาตรฐานกระบวนการทำงาน โครงสร้างลำดับชั้น จัดวางพนักงานทั้งหมดในลงโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีพนักงานระดับล่างสุดซึ่งทำงานโดยใช้แรงงานเป็ฯหลักอยู่ที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมส่วนพนักงานระดับบนสุดซึ่งมีความรับผิดชอบสูงและมีอำนาจในการจัดการอยู่ที่ยอดของสามเหลี่ยม

มาตรฐานกระบวนการทำงาน หมายถึงกฎระเบียบอย่างเป็ฯทางการในการปฎิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับงานหนึ่งๆ เช่น วิธีการเขียนใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า มาตรฐานกระบวนการทำงานหรือ SOP มีทั้งแบบที่เขียนบันทึกอย่างเป็ฯทางการและแบบที่ใช้วิธีการบอกด้วยวาจา ซึ่งไม่ว่า จะเป็นแบบใดก็ตาม SOP จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ

วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงแบบธรรมเนียม หรือแนวความเชื่อพื้นฐาน สำหรับการดำเนินงานหรือพิธีกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กรนั้นๆ เช่น พิธีการวางเสาเอกสำหรับการก่อสร้างอาคารและถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศด้วย
การที่มีโครงสร้างแบลำดับชั้นช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ แต่ความรับผิดชอบของคนในแต่ละกลุ่มทำให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็อาจกลเป็นความขัดแย้งระหว่างคนในองค์กรขึ้นมาได้เช่นกัน ความขัดแย้งประเภทนี้มักจะเป็นผลมาจากการเมืองภายในองค์กรซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ

การบริหาร
ผู้บริหารรับทราบปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจมาจากสิ่งแวดล้อมจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร จากนั้นจึงสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา เพื่อตอบสนอง แล้วจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และเงินทุน และประสานการทำงานเพื่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในที่สุด ผู้บริหารจำเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงซึ่งจะต้อเป็นผู้นำที่สามารถบริหารงานช่วยให้องค์กรฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้ ระบบสารสนเทศจึงเป็นเสมือนเครื่งอมือชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้บริหารบางส่วนยังมีความรับผิดชอนอกเหนือไปจากงานทั่วไป คือ จะต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้แก่องค์กร งานประเภทนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้และข่าวสารใหม่ๆ มากมายมาวยในการตัดสินใจ

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีข่าวสาร เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายอย่างที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีไว้ใช้งานเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการป้อนข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ ตัวประมวลผล อุปกรณ์สำหรับการป้อนข้อมูลเช่น แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล เช่นจอภาพ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น หน่วยบันทึก เช่น หน่วยบันทึกข้อมูลจานแม่เหล็ก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานและประสานงานระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในระบบข่าวสารให้ทำงานตามที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น: